RODO – wzór obowiązku informacyjnego

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – WZÓR OGÓLNY –

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest … (*nazwa Administratora) z siedzibą w … (*adres) (*dodatkowo należy podać dane przedstawiciela jeżeli istnieje);

2) kontakt z inspektorem ochrony danych (*e-mail lub inne dane kontaktowe)

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu … (*należy podać cel przetwarzania) na podstawie … (*należy podać podstawę prawną przetwarzania np. art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f. *Przy podpunkcie f należy wskazać uzasadniony interes ADO lub strony trzeciej);

4) odbiorcą danych osobowych będą … (*można wymienić kategorię odbiorców o ile istnieją);

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres … (*jeżeli nie ma możliwości wskazania okresu przechowywania należy podać kryterium ustalania tego okresu np. do czasu wyłonienia zwycięscy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji itd.);

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest … (*wybrać odpowiednio: wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie … (* jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania danych);